พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้การ Coach วิถีพุทธ เพื่อนำศักยภาพตนเองมาใช้ 
Group Coaching & Training Followup Coaching & Training SME Consult

ดำเนินการฝึกอบรม ในรูปแบบ Inhouse Group Coaching ให้กับพนักงานในระดับ พนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการ โดยหลักสูตร การอบรมของ สถาบัน Entraining.net รายชื่อหลักสูตร สามารถศึกษาได้ที่ website หลักสูตรที่พัฒนาเอง เช่น หลักสูตร ด้าน การพัฒนาตัวเองด้าน Softskill ต่างๆ เช่น การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ , การพัฒนาทักษะการคิด . ทักษะการ จัดเตรียมการ Presentation , การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นต้น

- หลักสูตรการแก้ปัญหา และตัดสินใจ

หลายๆองค์กร ที่จัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่บุคคลากรมักมีคำถาม จากผู้บริหาร ถึงการวัดผล หรือ การติดตามผล เนื่องจากต้องการให้บุคคลากร นำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ในการจัด แต่ไม่มีแนวทางในการดำเนินงาน หรือ อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของ การดำเนินการในเรื่องของกำลังคน และการนำเสนอให้กับผู้บริหาร

บริการที่ปรึกษา สำหรับ SME ที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน ต้องการทำระบบงาน สำหรับดำเนินธุรกิจในส่วนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การ วางระบบงานขาย , การผลิต , การบริการ Coach Air ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ทางโทรศัพท์

หากต้องการบริการอย่างเต็มรูปแบบ Coach Air มี ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ให้คำปรึกษาแบบทีมงาน

 • อ.ปกรณ์ : ด้าน การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
  และ วิทยากรทรงคุณวุฒิอื่นๆ จาก สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 •    
   
  Untitled Document
  Stay In Touch Service Contact Web Link
     Email
    
     ชื่อ-นามสกุล
    

    

     - Inhouse Group Coaching & Training
     - Followup Training
     - SME Consulting
     - Online Service


  - Coach Air.net
  - Call   : 086-896-9200
  - Email : wnuttha@gmail.com
  - Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


 • http://www.entraining.net
 • http://www.coachatwork.in.th
 • http://www.pakornblog.com
  Link น่าสนใจ :
  # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
 • TSI Financial Tools
 • Retirement Calculator
 • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test